Великата тайна на водата   1 comment

Извадки от едноименния филм

Търсим в безкрайното космическо пространство отговорът на най-древната тайна: Тайната на мирозданието. Но отговорът се намира тук, на малката синя планета. Този отговор е редом с човека още от самото сътворение. Този дар, който наричаме „живот”, е поверен на единственото във вселената вещество, способно да го съхрани и предаде на хората: ВОДАТА

Фибоначи
(1170 – 1240)

През 13 век италианският математик Фибоначи, наблюдавайки природата открива „златната пропорция”: Безкрайна поредица от числа, всяко от които е сбор от двете предишни. При делене на което и да е число на съседното по-голямо винаги получаваме 0,618 . В своите картини Леонардо да Винчи използва особен принцип за структурно съвършенство. Нарича го „златното сечение” – (a+b)/a=a/b. При него съотношението на голямата част към малката, а също и на целият фрагмент към голямата част, е равно на 0,618. Дълго преди това – в VI век пр.Хр., древногръцкият математик Питагор открива това съотношение в геометрията. Триста години преди това го споменават древните египтяни. Те го наричат „Божествена същност”. Не означава ли това, че на Питагор, Фибоначи, Леонардо и на много други гении са дадени знания, че съществуват специални закони на хармонията, които стоят в основата на всичко съвършено в този свят.

                           

Съвсем неотдавна учени оповестиха сензационна хипотеза, че законите на мирозданието са записани във водата! Златното сечение – „божествената същност” е открито в молекулите на снежната вода. В обикновена вода ъгълът между атомите на водорода е 104 градуса. В снежната винаги е 108 градуса, а съотношението на дължините на водородните връзки е 0,618. Това е особено състояние на водата. Когато замръзне и после се стопи, водата изтрива от паметта си цялата информация. Запазва само една.  Базовата – програмата на живота. Именно по тази програма е създадено всичко съвършено. Разположението на листата на клончето, венчелистчето, нишките в паяжината, заплетената спирала на охлюва, молекулата на ДНК, вселената…

Излиза, че този, който е създал света в безкрайно многото му форми,  е съобщил програмата за развитие на всичко живо именно чрез водата. Водата съдържа цялата информация за живота. Ако унищожим тази информация, ще унищожим самите себе си.

Рустум Рой – Професор от Пенсилванския университет, член на международната академия на науките, САЩ.

„Нека да разгледаме водата от различни ъгли. Прадедите ни са използвали вода в сребърен съд. Това е най-добрият произвеждан антибиотик. Войските на САЩ използват в Афганистан и Ирак сребърна вода. Един атом на сто милиона унищожава всички микроби в раната. Господстващо досега виждане е , че за свойствата на водата е важен единствено химическият и състав. Сензационна новост е, че това е пълна глупост. Структурата на водата е много по-важна от химическия състав.

Структурата – това е начинът, по който са организирани молекулите.Молекулите на водата се обединяват в групи наречени клъстери. Учените предполагат, че точно те са своеобразни клетки на паметта, в която водата записва всичко, което вижда, чува и усеща. Хората не знаят, че при изключването на светлината водата се променя. Вследствие на технологическо въздействие на високоволтови линии например, водата може да се промени…Водата си остава същата, но нейната структура реагира, тя е като нервна система и реагира на всяко дразнение. Със съвременни прибори е открито, че във всяка клетка от паметта се съдържат 440 000 информационни панели, всеки от които отговаря за дадено взаимодействие със заобикалящата среда. Възможно е водата да е единственият по рода си безценен компютър. Своего рода компютърна памет, памет – информация. Молекулярната структура е азбуката на водата и с нея може да създавате изречения и да ги променяте.

Структурната информация – това е ключовата дума, структурният информационен образец създава образец във водата.

Ето един пример: Графитът и диамантът имат еднакъв химичен състав. Само въглерод, чист въглерод. Но можем да преобразуваме графитът в диамант за няколко секунди, без да добавяме към него нищо. Така най-мекото вещество в света се превръща в най-твърдото без изменение на химическия състав. Този пример просто подчертава, че структурата е по-важна от химическия състав.

Основната част от мозъка е вода. На водата и на това, че молекулите и са толкова подвижни, се дължи отчасти запаметяването.

Информацията или се състои от вода, или живее в нея. Но не на молекулярно равнище. Молекулата на водата е дипол, в единия край преобладава отрицателен заряд, а в другия положителен. Молекула вода с отрицателно зареден край може да привлече друга за нейния положителен край. И още една и още…. Така се формира структурата на водата. Тя е подвижна и нетрайна. Но понякога сред изменящите се форми може да се видят стабилни структури: Клъстери – Именно тези структури съхраняват закрепената във водата информация. Когато говорим за закрепване имаме предвид измерима промяна в структурата на водата. Тя може да се регистрира с помощта на определени инструменти в реалния свят.

                                                                  

Всичко, което виждаме, чуваме, усещаме, е съчетание от светлинни, звукови, електромагнитни и много други вълни. Всяка форма на живот – бактерия, насекомо, животно, човек….ги приема различно, в своя точно определен диапазон. Само водата е в състояние да приема целия спектър честоти в природата и под тяхното въздействие става жива или мъртва. Един от най-важните аспекти, където се надяваме на пробив, е да разберем по научен път кое е важно в структурата. Тогава ще можем да закрепим тази структура във водата и да създаваме милосърдни лекарства. Милосърдни средства за изцеление.”

Курт Вютрих – Лауреат на Нобелова премия, Швейцария – САЩ.

„Водата е изучавана достатъчно подробно, известно е твърдението, че водата притежава необичайни свойства, физически и химически – в сравнение с други течности.

Всяко вещество при охлаждане се свива, а водата напротив – се разширява. Доста по – късно учените установяват, че в порите и капилярите водата създава огромно налягане. При покълването на семето например то може да достигне 400 атмосфери. Ето защо кълнът с лекота пробива асфалт.”

Мартин Чаплин – Професор, завеждащ лаборатория на Лондонския Университет, Великобритания.

„Водата е малка молекула, която има твърде специфични свойства. Няма друга молекула, в която ще откриете тези аномалии. Ако разгледаме клъстера като група молекули, то животът му е кратък, а ако говорим за него като структура, в която молекулите могат да влизат и излизат, клъстерът може да просъществува продължително време. Именно устойчивостта на клъстерните структури потвърждава хипотезата за способността на водата да запаметява. Мисля, че учените трябва да отделят особено внимание на това, как водата взаимодейства с молекулите. На молекулярно равнище тя създава структурата на спиралата на ДНК. Без вода нямаше да има спирала и без вода тя не би работила.

Молекулите в някаква част от клетката влияят на водата. Тя влияе на съседната вода, която пък влияе на други молекули. По този начин водата предава информация вътре в клетката.”

Александър Солодилов – Доктор на науките, Русия.

„Въздействахме на водата със свръх слаби импулсни полета, които бяха десетки хиляди пъти по-слаби от земното магнитно поле. В така обработена вода пуснахме рибки, на които скоро се родили необикновени малки, приличащи си като близнаци, но кардинално различни от своите събратя. При тези експерименти се променило и поведението им. Те започнали да реагират еднакво. Така в целия пасаж рибки като че се появил колективен разум. Достатъчно значим е факта, че видът и поведението на живите същества може да се променя чрез водата.

През 1932г. американските физици Гарет Юрий и Осбърн откриват тежката вода – два атома деутерий плюс един кислород. Именно деутерият послужи за създаването на най-разрушителната бомба – водородната. Днес всеки знае за радиоактивното излъчване, но се оказало, че съществуват още по-страшни последици. Много по-страшни са измененията на структурата на водата на огромна площ, с хиляди километри по-големи от площта на атомния полигон. И няма значение дали взривовете са въздушни, подземни или подводни. Измененията са колосални, паметта на водата се променя. При взрива се образуват вълни, които бързо затихват в земята, докато водата може да вибрира още около 30 дни. Люшкайки се като махало, водата създава нови патологични изменения.

След такива опити рязко се увеличава броят на  самоубийствата. Медиците въобще не могат да го обяснят. Увеличават се 2-3 пъти. А на нас ни е ясно, че с промяната на водата възниква конфликт между водните структури, нарушава се биоплазмата в мозъка и човек губи най-важният стимул, желанието за живот.

Ето един експеримент, който проведохме: Две колби с нефтен мус – отпадъчен продукт от нефтодобива – съединение на нефта с водата, устойчиво с години. На опитния образец се поставя излъчвател. Той ще обработва съда седем дни и ще програмира молекулите на водата да се отделят от молекулите на нефта. След четири дни водата вече се отделя от нефта. Силата на полетата, които използваме върху водата, е съпоставимо с електромагнитното поле на сърцето. Седми ден- водата напълно се е отделила от нефта.

Работихме и с болни езера. Те имаха явна тенденция към израждане. Но след като се намесихме в този процес…Вярно този процес ни отне около три години, но тогава езерото оздравя! Тоест възстанови способността си за хомеостаза. Водата в това езеро отново започна да гори. Горенето е особено свойство на живата вода, отличаващо я от мъртвата. Способност сама да се пречиства, да изгаря вредната органика в себе си. Учените изследват няколко образци бутилирана и водопроводна вода. Естествено изгаряне не е открит в нито един образец.

Всяко от свойствата на водата е уникално. Досега науката няма отговор защо водата е единственото вещество на планетата, което може да се намира в три състояния. Течно, твърдо и газообразно. Защо от всички течности точно водата има най-високо повърхностно налягане, защо тя е най-мощният разтворител на Земята и по какъв начин тя се издига по стволовете на дърветата, преодолявайки десетки атмосфери налягане.”

Владимир Воейков – Доктор на науките, професор от биологическия факултет на Московския Държавен Университет, Русия.

„Най – накрая разбрахме, че почти нищо не знаем за водата. Това е голяма крачка, защото след това разбиране идва желанието да узнаем.

През  80-те години на миналия век е изказана фантастичната хипотеза, че водата има памет! Резултатите от експерименти, проведени в много държави, показват: Водата възприема и запаметява всяко въздействие, което става около нея. Достатъчно е водата да се докосне до някое вещество, за да „разбере” свойствата му и да ги съхрани в паметта си. Запаметявайки информацията, водата придобива нови свойства, при което химическият и състав не се променя.

Съвсем скоро бе открито още едно уникално свойство на природната вода – тя може да гори. Природната вода е структурирана по особен начин. Ако от бензина се извлече всичката му вода – той няма да гори.”

Константин Коротков-Доктор на науките, Професор, Академик от Руската Академия на Естествените науки.

„Правили сме експерименти за влиянието на различни фактори върху водни проби. Магнитни, електрически полета, а също и човешко присъствие, емоции. Стана ясно, че емоциите, положителни и отрицателни, въздействат най-силно. Помолихме група хора да излъчат към колба с вода най-положителни емоции: любов, нежност, грижа. Върху друга колба – страх, агресия, ненавист. След като изследвали образците установили, че водата реагирала по строго определен начин: Любовта повишава енергетиката на водата и я стабилизира, а агресията рязко я понижава.”

„Прорайма”. На езика на венецуелските индианци пимон. Тук през януари 2005 г. се отправя група руски биофизици, за да вземат уникални проби от вода, която, по мнение на експерти, никога не е била в пряк контакт с човека. Такава вода има единствено във Венецуела. Мястото е труднодостъпно. Три дни пеш през саваната и джунглата, след това се преодолява 80 метрова стена. Единствено там водата е в нейното девствено, уникално състояние.

       

       

В лабораторията на професор Коротков е разработен прибор, който отчита енергетиката на водата. Водата от Венецуела е по-активна не два пъти, а 40 хиляди пъти, т.е. тя е принципно различна субстанция. Такава вода веднага активизира организма, затова по тези места хората са достатъчно жизнени и щастливи и не желаят при тях да идва цивилизацията.

„Както доказва науката, водната структура на организма на всеки човек е идентична със структурата на водата в мястото, където се е родил. Затова вътрешната ни връзка с родното място се запазва за цял живот.

Човек не чувства разлика между чиста природна и изкуствено пречистена вода. Но всяко животно избира изворната вода, защото е наситена с природна енергия.

Великият художник Леонардо да Винчи отбелязва в записките си: Водата приема различен характер толкова пъти, колкото са различните места, през които тече.

Водата улавя най-малките изменения в настроението на човек. Всяко наше състояние – това са потоци вибрации. Най-светлите от тях се раждат от любовта.

Отделно направление при въздействията върху природата и конкретно – върху водата, е влиянието на молитвата. Защото молитвата не е просто медитация, не просто някакъв ритуал или действия, тя е превключване на някакво по-високо енергийно равнище. Затова дори човек, който никога не е чувал молитвата, може да разпознае нейните вибрации, а водата да стане „жива” под въздействието на нейните думи.

        

Ненапразно казват, че съществуват „намолени места”. Направихме специални експерименти, сложихме вода в тези места, сложихме вода край богомолците и в повечето случаи ясно видяхме промени в информационната структура на водата. Тоест енергетиката на вода, намираща се в полето на молитвата, отчетливо се променя.

Можем да влияем върху водата от 1 метър, от 1 километър, от другия край на земното кълбо. Направихме експерименти за влияние върху водата от Япония, от Германия, от САЩ. Това бяха достатъчно прецизни лабораторни експерименти и показаха, че въздействие има, може да се измери обективно. И наистина не зависи от разстоянието.

Животът е насочен информационен процес, който е свързан с особените свойства на водата преди всичко.”

Емото Масару – Изследовател, Япония.

„Когато разбрах, че водата притежава памет, реших да го докажа на хората. Загрята в микровълнова печка, ефект от мобилен телефон, благодаря, извинявай, ти си ми противен….Съвременните технологии позволяват водата да се структурира изкуствено. В лабораторни условия, при покълване на семена от соя с такава вода, те отчели 6 пъти по-високо фотонно излъчване, от покълналите в обикновена вода. На практика поливането на зеленчуците със стуктурирана вода ускорява растежа им и увеличава няколко пъти наличието на микроелементи и белтъчини. При поливане с такава вода, разходът и е с 20% по-нисък. Нито в почвата, нито във водата са добавени торове. Водата остава със същият химически състав. Променя се само нейната структура.

В зависимост от възрастта си, човек се състои от 70 до 90 % вода. За нормалната си жизнена дейност ежедневно човек изпива до 2 и половина литра. И още литър и половина се попива през кожата от душ или вана.”

През 1995 г. д-р Ямото Масару за първи път успя да фиксира „музикалните впечатления” на водата. Пуснали на водата музика на Бах, Бетовен, Моцарт, Хардрок, след което шоково я замразили. С микроскоп ясно видели кристалите, които водата образувала в резултат на музиката.

         

„С помощта на теорията на резонанса и възникването на ехото образът се прехвърля от квантово равнище в материалния свят. Ето така става.”

Д-р Ямото провел още един интересен експеримент. Сложил в три буркана ориз и ги залял с вода. В продължение на месец всеки ден казвал на единия буркан:”Благодаря!”, на втория „Ти си глупак!”, а на третия не обръщал внимание. След месец оризът на който благодарял, започнал да ферментира, изпускайки силен приятен аромат. Оризът от втория буркан почернял, а оризът на който не обръщал внимание, загнил.

„Смятам, че диалогът с водата, диалогът между водата и човек,  има много важно значение. Говорейки с водата, човек все едно говори със себе си чрез огледало. Чрез диалога с водата човек поправя и утвърждава самия себе си.”

На тази вода са заповядали: „Направи го!”

А на тази са предложили: „Хайде да го направим.”

Така изглежда думата „благодаря” на различни езици:….

На френски

На италиански

На корейски

Това е книгата му „Тайните послания на водата“

_

_

Аалоис Грубер – Изследовател, Австрия

„Нито един учен не може да обясни защо при минусови температури плътността на водата се увеличава, а при плюсови – намалява.

В тръбите на парното тече невитализирана вода, тя е гнила и краде енергия от растенията, животните, човека. Ние замърсяваме водата духовно и това е достигнало огромни размери. Водата попива цялата злоба, завист, стрес. Отслабваме водата до такава степен, че за хора, животни и растения тя се превръща в натоварване а не в помощ. Тя може да ни намокри, но няма сила и енергия. И когато попадне в организма ни, тя е почти мъртва. Водата винаги дава начало на живота. Тя може да бъде използвана повече или по-малко правилно, но винаги е полезна. Ако човек се обръща към водата с добри мисли, благославя я, казва и „благодаря”, нейните качества се подобряват. И тя има положително влияние върху човека и тялото му.

Най-голямата човешка сила е силата на духа, силата на мисълта. Тя може да се използва позитивно или негативно. Ако я използва негативно, човек замърсява своята течност и общата вода, намираща се в реки, езера, морета…. Ако мислим позитивно, ние пречистваме водата.”

Олга Бутакова – Главен лекар в Института за възстановяване на здравето, Русия

„Има район на дълголетие, който безспорно е признат и записан в „Гинес”, това е остров Окинава в Япония. Хората там живеят смайващо дълго. И много слабо страдат от болестите на човечеството: исхемична болест, атеросклероза, диабет, рак. Изясни се, че те пият природна вода, вода с органични минерали, тъй като атолът е от коралови острови. Тези природни образувания са не само безупречно красиви, но и дълговечни. Най –древното е на 600 милиона години. От коралите водата научава, че може да се живее много дълго и то оставайки здрав и млад. После тя предава тази информация на човешкия организъм, като го настройва за дълголетие.

Човек консумира през живота си 75 т вода, значи през организма ни преминават огромни количества с различна информация, химически състав, структура…различна вода.

При загуба на 2% от течността в човека се появява жажда. При 10 на сто – халюцинации. Ако организмът загуби над 12 % вода, настъпва смърт.

Старостта е намаляването на водата в клетките на организма. Тоест ние сме одушевена вода. При това детето в утробата се състои от 92-93 % вода. А когато умираме се състоим от 50 % вода. Целият ни живот всъщност е обмен на вода с вода… и във вода. Когато водата се освободи от  неестествените условия на водопроводната мрежа с всяка нова глъдка кислород тя частично възстановява изгубената си сила. Тя трябва да престои поне ден, като периодично я разбъркваме за да може този газ – хлорът, да излезе. Дори под душа получаваме десет пределно допустими концентрации хлор.

Има поговорка: Не пий чай с човек, който не те обича.”

Леонид Извеков – Изследовател, Русия.

„Още Макс Планк е казал, че всичко е вълни. Тоест…когато пишем дума на листа и го доближаваме до водата  и виждаме, че кристалите на водата се променят, това означава, че водата се променя под въздействието на честотите, които ние свързваме с тази дума.”

_

_

Джулиан Кенон – Доктор по медицина, Великобритания.

„Известно е, че клетките на болен орган са обградени с неструктурирана вода. Учените предполагат, че могат да я възстановят с помощта на вода с особена устойчива структура. Следващата крачка е създаването на такава вода. За целта лабораториите изкуствено създават условия, при които водата получава благоприятна информация.

_

_

                      

Това са бури, електрически разряди, движение на водата, клокочене, кипене, преминаване от една фаза в друга…. Когато създадем такива условия, ще получим активна вода. Същата вода, която намираме далеч от цивилизацията – в природата.

Какъв е механизмът на въздействието на структурираната вода при конкретна ситуация? Към имунната система ли е насочен, към мозъка, или към друго? Отговорът е: въздействието се насочва там, където е необходимо. Още един начин за програмиране на водата е въздействието със слаби полета, съпоставими с електромагнитното поле на човешкото сърце. Такава вода дават на пациентите вместо лекарства. Тя помага, когато фармацевтичната медицина не проработва. Това много впечатлява, когато го видите в лечебната практика. Бих нарекъл това направление „информационна медицина”.”

Виктор Инюшин – Доктор на науките, Професор, Казахстан

„Казваме „жива вода”, тоест тази вода, която живата клетка приема с радост.

Улавяйки промените във вселената, водата тутакси променя свойствата си и на Земята, и в живите организми. Тези космически сигнали се регистрират постоянно от водата. Информацията постъпва под формата на безброй вълнови полета.”

Професор Инюшин предсказва земетресения чрез биопредвестници. В изолиран контейнер слага биомаса от растителни клетки и бактерии, които се състоят от 95-98% вода. В същия контейнер е монтиран стъклен съд с вода. В него постъпва информация само от космоса и земното ядро. При най-малкото изменение биомасата веднага реагира, ще промени електрическия потенциал. Експериментът продължава вече 3 години. С висока точност предсказва наводнения и земетресения в Япония, Югоизточна Азия, Индия.

Еффи Чау – Член на президентския съвет по алтернативна медицина, САЩ

„Правихме експерименти….Не казвам научни и на високо равнище, тава са просто научнопопулярни опити. Нашите ученици насочваха енергия във водата с помощта на мисълта си. Със заредена вода поливаха растения. А други поливаха с обикновена вода. Растенията ставаха двойно по-големи, даваха повече цвят и изглеждаха много по-здрави от тези, които поливаха с обикновена вода.”

_

_

Митрополит Кирил, Русия

„Водата в Свещеното Писание е нещо повече от физическа субстанция, тя е определено понятие. То по определен начин се свързва с идеята за живота.

Да вземем човешкия живот и да го разгледаме внимателно: Ние сме свободни! Много неща определяме сами. Как да постъпваме, как да действаме, как да мислим, къде да учим, кои идеи да приемем, кои да отхвърлим. Как да градим отношенията си с Бог, да вярваме в него, или не. В този смисъл трябва да помним, че този енергиен дъжд, енергийният поток, идващ от Бог – ние можем или да го приемем… или да сложим някаква преграда.

Човекът, като източник на енергия, защото всеки човек е източник на собствената му енергия, разпространява своята енергия върху околните. В този смисъл нашите дела, нашите думи, даже нашите мисли не са неутрални. Те въздействат върху окръжаващия ни свят.

Във всички световни религии преди хранене се чете молитва. Храната се освещава преди големи религиозни празници. Рядко се замисляме защо толкова различни религии са уверени, че така е правилно. Защо нашите предци са приели за очевидно това, което науката изследва едва днес? Оказва се, че честотата на вибрациите при молитвите на всяко вероизповедание, на всеки език, е точно 8 херца. Това съответства на честотата на земното електромагнитно поле. Затова молитвата формира във водата, която се намира във всяка храна, хармонична структура. Сега можем да кажем как става това чрез структурирането на водните клъстери.

Чисто практичен съвет: Сядайте на масата с добро настроение и никога с агресивно настроени сътрапезници. Това ще има пряко разрушително въздействие върху здравето ви.”

Advertisements

Posted 20.08.2012 by vemiplast in Здраве

One response to “Великата тайна на водата

Subscribe to comments with RSS.

  1. Книгата тайните послания на водата е много хубава. Бих направила и аз такива опити като слагам хартийка с надписана дума под шише с вода, но нямам микроскоп, за да наблюдавам как кристализира. Имайки предвид, че водата ни изгражда повече от 50% трябва да внимаваме какви мисли минават през съзнанието ни. Тази тема е засегната и в един от любимите ми филми what the bleep do you know/ What the bleep down the rabbit hole. Ако можете да ги намерите в нета, изтеглете си ги!

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: