Тайните на Тибетската медицина – Виктор Востоков (Лекар, Професор по психотерапия)   1 comment

ЗА АВТОРА

“ Велики Разум! Дари ни с мъдрост, любов и светлина! В името на всички същества на Земята и във ВикторВселената — АУМ!“

С това обръщение към Великия Разум започва и завършва деня си Ламата на Изтока, докторът по ти­бетска медицина Виктор Фьодорович Востоков, пре­карал много години в будистките манастири.

Съвременен, доброжелателен човек, той не при­лича на мрачен отшелник-шаман. Върху лицето му е изписана воля, калена от тежките изпитания, а в дви­женията му се долавят точност и котешка грация, придобити от ежедневните тренировки в продълже­ние на десетки години.

Той е роден в затънтената тайга, в малък кишлак на грани­цата между Тува и Монголия. Четиригодишен, загуб­ва родителите си. Баща му е руски народен знахар, лекувал хората с билки, молитви и заклинания. Виктор остава сирак, живее при чужди хора, съдбата го изправя пред много трудности. Останал сам самичък, той все по-често и дълго броди из планините, спи в пещери. Накрая окончателно се преселва в тайгата. Нощувал е в бърлогите на диви животни, общу­вал е с тях чрез движения на тялото, чрез емоции и мимика.

По време на скитанията си често среща будистки лами, които търсят билки и медитират сред лъкату­шещите реки на Тува. Той общува с тях на чаша аро­матен зелен чай. Ламите не го разпитват за нищо и това му харесва — стеснявал се да разказва за себе си и за това, че е бездомен сирак. А те го учели на монголски и тувински.

fotov8През есента на 1945 г., когато станал на 8 години, ламите го взели в един от тибетските манастири, намиращ се в граничната територия между Монголия и СССР.

Мнозина се стремят към манастирите, сякаш те са някакъв рай. Всъщност, животът там е много тежък: сурови отношения, лоша храна, строг режим. Хране­не два пъти в денонощието — на обяд и на вечеря. Сутрин — духовни и физически упражнения, медита­ция. През деня послушниците обикалят планините в търсене на билки, а ламите приемат болни от съсед­ните селища.

Сред послушниците имало дунгани, уйгури, монголи, тувинци. В манастира се постъпва на 5-7 го­дишна възраст. Най-често приемали сираци, понеже са по-самостоятелни и приспособени към оцеляване.

По време на първото хранене монахът Дармаа, който довел момчето (впоследствие става негов учи­тел), обявил на всички, че Виктор трябва да получи званието „най-добър ученик“.

От този момент започнал суровият живот — истин­ска борба за оцеляване. По-големите послушници го обиждали, защото бил единственият руснак в мана­стира, тренирали върху него хватки от кунгфу, уда­ри със забавено въздействие, таекуондо, кемпо, както и много други системи, които никой европеец не знаел, като биоенергетиката. Например: пускат си косата да расте до кръста и насочват биоенергията към нея. Косата се изправя и втвърдява като железен прът. Рязко извръщане и — удар!!! Ако те ударят по ръката — чупят я! Ако ударът е по главата — сътресе­ние на мозъка. Не удряли Виктор по главата, защото е забранено, но след такива изпитания той дълго не можел да дойде на себе си.

“ Изобщо — казва Виктор Фьодорович, — леген­дите за манастира Шао-Лин са забавачка в сравне­ние с действителността. Видяното в моя манастир е извън границите на човешкото съзнание, Страхувам се да говоря за него, защото може да не ме разбе­рат, да ме обвинят в измама, а съвременната наука не е в състояние да обясни всичко това.“

Например в тибетските манастири има монаси, които съживяват мътръвци. Не всички, само които са умрели млади. Ако решат,  че мъртвецът може да бъде върнат към живот, отиват на гроба в нощта след погребението, изравят трупа и го съживяват с помощта на жизнена­та енергия Ци.

fotov30Но не мислете, че в манастира цареше само жес­токост. Ламаизмът, който е само едно от теченията в будизма, учи, че всеки монах трябва да бъде добър и в същото време жесток. В будистките манастири до съвършенство е разработена системата за самовъзпитание и саморазвитие на личността. Нейната цел е стремежът към съвършенство, към хармония с окол­ния свят, към духовно и физическо развитие.

Всеки, попаднал в манастира, трябва да открие своите свръхспособности. Новите ученици се подла­гат на най-различни изпитания и екстремални ситуа­ции. Например: хвърлят ученика върху голи камъни или в пропаст — длъжен си да оцелееш.

И да се научиш да се защитаваш.

Който издържи теста за оцеляване, бива допуснат от ламите към следващите изпитания.

На Виктор му било най-трудно в манастира. Кога­то започвали да издевателстват над него, той бягал в планините.

fotov32

Веднъж в една клисура чул изстрел. Втурнал се на­там и открил току що убит женски барс и по чудо оцелялата му рожба. Три дни се грижил за „бебето“, но то отказвало да се храни. Най-сетне започнало да смуче. Момчето му давало мумийо, златен корен, на­ливало в устата му отвари от билки. След няколко ме­сеца барсът се превърнал в хищник с големината на едро куче и неведнъж спасявал живота му в тайгата.

По-късно като тибетски монах Виктор получил името „Златният барс“.

В Тибет до обучението по медицина се допускат само избраници. Тибетските лами ревниво пазят зна­нията, предадени им от дълбините на вековете, за да не попаднат в ръцете на невежи и безумци. Канони­те изискват да се посветиш изцяло на учението или да напуснеш школата-манастир. Учениците наизус­тяват безброй книги и държат сложни изпити, които често траят няколко денонощия. Самото обучение в медицинската школа продължава около 20 години и е индивидуално, като насочва ученика към пълно развитие на духовните и физическите му възможности. Той трябва да овладее такива науки и методи като йоготерапия, биомасаж, иглотерапия, системи за ре­лаксация, медитация, фитотерапия, фармакотерапия. В обучението си учениците преминават опреде­лени степени: изкуство за владеене на собственото тяло, управление на вътрешните органи, разпознава­не на заболяванията, овладяване методите на тибет­ската диагностика, рефлексотерапия, определяне ха­рактера на човека и психологическите му особености, методи за реанимация и психотерапия, източни бой­ни изкуства.

Учениците не седят на чинове. Всеки прекарва по цели дни край учителя си и го наблюдава как лекува.

На 10-годишна възраст Виктор излекувал първия си болен.

Веднъж, на връщане от планините, той влязъл в една юрта и видял при своя учител лама монголец, болен от радикулит. Учителят Хомбо (ламата Дармаа) бил настоятел на манастира, главен лама на Монго­лия и Тибет. Той повикал момчето и му казал: „Изле­кувай този болен!“. Виктор погледнал сребърните иг­ли и за

fotov23плакал: „Не зная как, не мога да го излеку­вам.“ Тогава учителят се възмутил: „Как смееш? Манастирският възпитаник не знае думите „Не мога“! Трябва да знаеш, да умееш и да искаш!“ И го нака­зал да лежи, подпрян на юмруци.

Цял час прекарало момчето на юмруци, след кое­то ламата попитал: „Е, ще можеш ли?“ „Да — отвър­нал Виктор, — ще мога“. С треперещи ръце той взел иглите и ги забол според метода Шумо.

Шумо — това е техниката на уличните босоноги ле­чители. В страните от Югоизточна Азия на всяко кръстовище ще видите тези лекари, които срещу дребна сума премахват болките, умората и стреса.

За времето, прекарано в манастира, Востоков изучил повече от 300 дисциплини, в това число уп­равление на времето, терапията чженцзю, лекуване чрез изгаряне, цуботерапия, лечение с поглед, ле­чение с мисъл, с молитви, със свещени сутри, овла­дял 40 метода за диагностика — по езика, зъбите, ушите, по аурата, по точката Сювей, по „прозорците на тялото“, по гръбнака, по ноктите, научил се да различава десетки видове пулс, овладял 108 начина за лекарствено въздействие върху организма, научил се да приготвя 500-700 хиляди чудодейни препарати, основани на древни рецепти, при това индивидуално за всеки човек, в зависимост от показанията.

Освен в монголския манастир, Виктор е обучаван и в манастирите на Тибет, Лаос, Непал. След осем години обучение той получил свещеното звание „ла­ма“, което означава лечител, свещеник, учител.
После се завръща в отечеството си с благородна­та мисъл, че в родината си ще принесе повече полза на хората. Искал да стане за тях не само лекар, но и духовен наставник, както и да възпита свои ученици. Но се сблъсква с големи трудности, защото прилага­нето на средствата на тибетската фармакология, ко­ито не са регистрирани в Съветския съюз, е незакон­но. Неведнъж милицията нахлува за обиски и кон­фискува препаратите. Востоков много пъти се отказва от медицината, но човешките беди и нещас­тия отново го връщат към нея.

fotov14Той често съжалява, че е напуснал манастира, но гонел тези мисли, като си спомнял една от тибетски­те заповеди: „Всяко зло за добро“. В Москва завър­шва медицинско и фармацевтично училище, Психо­логическия факултет на Московския университет, както и най-различни курсове, за да се снабди със съветски дипломи и по-лесно да помага на хората. Работил е в московски болници, във Н-ри Медицин­ски институт, в Центъра за нетрадиционни методи на лечение, 5 години в хомеопатична аптека, бил е на­чалник на експедиции за търсене на лековити расте­ния. Създава лечебни препарати, но болниците от­казват да ги вземат, понеже приготвените от натурал­ни съставки лекарства не са утвърдени от държавните инстанции. Преди 10 години предлага 200 различни противоракови препарати — имуностимулатори, имуномодулатори, средства за ограничаване на ракови­те тумори, но по това време президентът на Академи­ята на медицинските науки Блохин и обкръжението му твърдят, че народната медицина не е необходима, а всички народни лечители са престъпници и врагове на народа.

През 1987 г. В. Востоков, предвиждайки взрива от ракови заболявания след аварията в Чернобил, пред­ставя противоракова програма на първия секретар на ЦК на Украйна Шчербицки. Отговарят му, че Украйна има свой онкологичен институт и не се нуждае от по­мощта му. А хора и до ден днешен умират от левке­мия.

38 години лекарска практика, няколко хиляди при­готвени лекарствени препарата. Този човек го знаят и помнят учителите-лами от тибетските манастири, жителите от планинските селища в Тува и Монголия, на които е помагал с таланта си на лечител. Днес В. Востоков чете лекции по цяла Русия, пропагандира тибетската медицина, консултира болни, пише кни­ги.

Щастлив съм — казва той, — че в детството си срещнах и общувах с необикновени и забележителни учители: тибетски и тувински лами, майстори на кунг-фу и ци-гун, брамини, учители по раджа-йога, монголски лами, киндзюцу, магьосници, вещици, табиби, знахари, орисници (мой приятел е Върхов­ният шаман на Тува). И всички виждаха в мен после­довател. Те щедро ми предаваха знанията си.

„Да бъде спасен човекът. Това е моята функция на тази земя — казва В. Востоков, този силен по дух и красив по душа човек.“

Е. И. Андрианкин Академик от Руската академия на науките

Мир и здраве на всички! Мир и щастие на всички!

А това е сайтът му

Advertisements

Posted 06.12.2012 by vemiplast in Здраве

One response to “Тайните на Тибетската медицина – Виктор Востоков (Лекар, Професор по психотерапия)

Subscribe to comments with RSS.

  1. Здравейте, може ли някой да ми помогне да отворя сайта му. Колкото и да опитвам не се получава. Благодаря.

    Анита М.

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: