Невежо и безбожно общество   Leave a comment

От книгата „Банки, хляб и бомби – 2“ на Щефан Ердман

Само малките тайни трябва да се пазят.

Големите се пазят от скептичното

отношение на об­ществеността.

Маршал Маклуън

Знанието е сила

Нашите действия и начин на мислене в днешно време са белязани от религиозните догми и полуистините на естествознанието. Така в хода на първите фази от развитието си човек се откъсва все по-съзнателно и целенасочено от своето истинско предназначение и присъщия за него извор на спиритуални усещания. Последиците са налице: страх, невеже­ство, култ към физическото тяло и чувство за вина, които държат човека в робство, откакто съществува официалната историография.

Въпреки бързото развитие на науката и техниката зна­нията на широките маси остават на много ниско ниво. И преди хилядолетия нещата не са изглеждали по-различно от сега. До елитарното познание достъп са имали единстве­но избраните. Днес също е така: голямата част от човечест­вото се държи на изключително ниско ниво на развитие и в крайна сметка е принудено да вярва на поднесената от ме­диите истина, така както те я представят. Ще разгледаме в хода на изложението колко лесно управляем може да бъде човек.

Съвременният „знаещ“ и „свободен“ човек губи все пове­че връзката със своята духовна съзидателна сила. В резултат на цикличните промени тайното окултно знание все повече изчезва през вековете. Днес то е в ръцете на тайни общества и организации и отчасти е достояние на големите религиоз­ни общности. В тези групировки обаче също намира отра­жение подобен модел, защото и тук само „най-високопоста­вените“ (от висока степен) имат достъп до него и по този начин го съхраняват през вековете. С други думи, в случая важи правилото: широките маси тънат в неведение и са само пионки в голямата игра!

Различните групи използват древното окултно познание не обърнати към Бога (богоугодно), а отвърнати от Бога (не-богоугодно), за да управляват хората или да речем, своите привърженици.

Всяка религиозна общност, която възпира най-дълбоките душевни стремления и така държи човек в невежество, за да може да го управлява, действа небогоугодно – тя действа сатанински!

Нашето съзнание е дълбоко вкоренено в материята и това е напълно ясно, като си представим, че днешният, загубил достъпа до по-висшите духовни светове човек отдава всич­ко в живота на действието на четирите основни сили. Става дума за стадно поведение (конформизъм), тъй като общото ниво на познание на повечето хора – във физическо отноше­ние – се ограничава само до обяснение на най-простите фи­зически взаимовръзки.

Тук трябва да се обърне внимание и на всички онези, кои­то се носят в небесата на спиритуалния и окултен свят и вътрешно отричат толкова обикновения и скучен свят на материята, присмивайки му се тайно. Трябва да се разбере, че и материалният свят е изтъкан от божествения дух и е желан от всяка душа, що се отнася до каузалния план. Важно е той да се изживява и разбира със съзнанието, че така скуч­ните закономерности от математиката, химията и физиката съставляват едновременно базата за разбирането на духов­ния свят!

Без мъка (труд) няма сполука (познание)!

Но както се казва в една стара поговорка: Знанието е сила.

За да не бъде разбран погрешно, авторът държи да под­чертае, че тук не вменяване никому вина, още по-малко към „незнаещите“, защото „знаещият“ поема винаги по-голяма­та част от отговорността, тъй като:

Силата се основава на разума!

Според това, как човек използва познанието, с което раз­полага, той действа богоугодно или небогоугодно – божест­вено или сатанински (!) в големия каузален план. Всички оне­зи общности на планетата Земя, които държат в неведение и невежество хората, които не споделят познанията си, т.е. поробват масите по модерен и невидим начин, действат отвърнати от Бога – сатанински! Но защо постъпват имен­но така?

Ако разкрият на хората всичкото свое знание, самите те ще изчезнат от световната сцена много по-бързо, отколкото биха желали!

Доколко днес е свободен човекът на 21 век?

Ако само си представим нашата индустриална система, ще разберем, че и ние сме само пионки в глобалната шах­матна игра.

В днешно време хората са важен фактор, но в крайна смет­ка не повече от дадена стока в рамките на индустриалната система. Те изпълняват ден след ден, навсякъде по света, за­дачи и извършват дейности, които никога не биха вършели, ако имаха свободата да избират. Става дума за приблизител­но петдесет процента от времето, през което човек е в будно състояние, т.е. не спи.

При това в голяма степен говорим за дейности, които при милиони и милиони хора водят до деструктивно духовно отношение, определящо за общото фатално поведение на човека през свободното време, когато той се превръща в роб на предлаганите удобства като телевизия, кино, спорт, лукс и други. Но цикълът не свършва напълно, защото последи­ците от нашия деструктивен и мъртъв живот са болести, пристрастеност към удоволствията и консумацията на опи­ати като никотин, алкохол или още по-силните дроги на едно общество на наслада и развлечения.

Експлоатацията на собствените ни вътрешни енергии, за­душавани в зародиш още от ранна детска възраст, които много често не се развиват поради незнание от страна на родителите, води до разрушително поведение на духа, съзнателно унищожаване на собствената ни същност и в крайна сметка на спиритуалното ни предопределение. Дей­ствията ни в ежедневието (напр. в професията) също водят до разрушаване на заобикалящия ни свят и направляват на­шия кораб Земя към глобална катастрофа. Да вземем за при­мер унищожаването на екваториалните гори от миналия век насам. Експлоатацията, робството, преследванията, гла­да, дрогите и войните са най-големите начинания на наше­то време!

През цялата човешка история няма година, месец, ден, се­кунда дори без война! Швейцарският учен Жан-Жак устано­вява, че през последните 5600 години е имало около 14 500 (!) войни с три и половина милиарда мъртви!

Само през миналия век умират няколкостотин милиона души в резултат на войни, революции, политически режи­ми, глад, изтезания и преследване!

Чрез безброй военни конфликти на планетата ни се про­тивопоставят идеологии, чието съществуване очевидно е достатъчно, за да се оправдае убийството на милиони хора. Само през последните векове, от началото на новата ера, има около двеста войни, през 20 век те са шейсет и две, от които две световни – тенденцията е към увеличаване на бройката!

Сбъдват ли се вековните и хилядолетни предсказания за страшния свършек на света?

Сигурно не липсват техническите възможности, желани­ето и волята на повечето хора на земята, а така също и пари, за да се предотврати пагубното ни затъване. Нека например да помислим за политическата и финансова власт на църква­та, която само с лихвите от капиталите си може да сложи край на глада в Третия свят – но църквата седи със скръсте­ни ръце! Редица организации, отделни личности и богати фамилии по богатство могат да се мерят дори с църквата, но и те не правят нищо – защо?

Причината се крие в това, че съществуват религиозни общ­ности, тайни сили и групи, които влияят на човешкото раз­витие, и то напълно съзнателно. Играчите в глобалната шах­матна игра преследват една-единствена цел: потискане и манипулиране на човечеството, за да осъществяват идеоло­гията си под формата на Нов световен ред.

Тази глобална игра е възможна, както още повече ще се убедим, именно защото съществуват споменатите сили, ко­ито манипулират народите за постигане на целите си. От друга страна, тя е възможна, защото много хора се оставят да бъдат манипулирани и дори не го осъзнават.

Днес, в нашата съвременна епоха, когато човек си мисли, че е свободен да действа и решава сам, робството не може да се прилага така, както през изминалите векове. Днес се из­ползват „по-умели“ и „по-невидими“ (психологически) сред­ства, които са още по-ефективни от прякото насилие.

Който иска да манипулира хората, се опитва да ги откло­нява възможно най-много от смисъла на живота, защото колкото повече човек се приближава до този смисъл, толкова по-свободен и по-осъзнат става. Затова целта на различните властимащи и организации е да програмират съзнанието ни. Който владее съзнанието, има определящо влияние над све­товната политика.

Днес най-лесният и ефективен метод за манипулиране е чрез достигане до човешкото съзнание; т.е. чрез образи и мисловни модели ни се внушават идеи и ценности, така че да насочим енергията си към желаните цели (напр. в какво да вярваме, на коя партия да заложим, как да прекарваме свободното си време, каква мода да предпочетем и т. н.). Манипулаторите променят целенасочено дължината на вълните, честотата на съзнанието, която определя какво да правим и какво – не в привидно свободното ни време.

Успехите им личат от факта, че повечето хора не само вяр­ват, те са твърдо убедени, че каквото купуват, четат, смятат за правилно или неправилно е тяхно свободно и самостоя­телно решение – абсолютно погрешно заключение!

Повечето хора се стремят към предлаганите удобства, защото те запълват голямата празнота в тях.

Друг пример, колко успешно действа манипулацията, ни дават представите за света, внушавани и фалшифицирани векове наред от големите световни религии, които решител­но допринасят за това днес да се намираме в политическа и религиозна безизходица. В това отношение през изминали­те векове са програмирани модели, така че навсякъде по све­та религиозните общности и възникналите от тях безброй секти убеждават своите овчици, че те са избраниците, върха на сътворението и най-висшите създания в цялата Вселена. Внушаваната истина от страна на големите религии се представя като единствена истина, проповядвана от църквата, а всичко друго е само полуистина, затова няма право на съще­ствуване. Така те извеждат по волята Божия своето право на абсолютност.

Големите световни религии си служат с всяване на страх, вменяване на вина и провокиране на гузна съвест. Те се пред­ставят като всемирна институция между хората и създадения от тях самите Бог. Само чрез тях, чрез опрощението, което дават на хората, и чрез посредничеството си между хората и Бога отделният човек може да получи билет директно за Рая.

Всичко в глобалната битка е насочено към спъване на чо­вешкото развитие, усъвършенстването на духа и постигането на по-висше съзнание. Масовото съзнание се насочва не­прекъснато към материалното. Чрез манипулиране на съзна­нието с помощта на телевизия, дезинформация, пренасищане на човешките сетива, музика, масов спорт, компютри, не­правилно хранене… пътят ни извежда към по-нататъшна свръхзависимост от удоволствията, към употребата на поз­волени дроги като никотин и алкохол, както и към нелегални­те опиати. В резултат се появяват болестите – друг смъртоно­сен водовъртеж, в който попада съвременният човек. От своя страна, болестите на цивилизацията (заболявания на сърдечно­съдовата система, рак, затлъстяване и др.) тласкат човека към друга зависимост, тази от медикаментите (!) чрез химически­те субстанции на фармацевтичната индустрия, защото с боле­стите се въртят едни от най-големите сделки на Земята.

Глад и болести, революции и войни са „проекти“, те са най-модерните методи за потисничество и възпиране духовното развитие на човека. Болният човек „се бори“ с болестта си, няма енергия да се посвети на спиритуалния си устрем и да се усъвършенства. Тук важи максимата „болен здрав носи“!

Навярно много читатели ще се запитат как отделният чо­век може да повлияе на големите глобални събития като вой­ните и глада например. Сигурно трудно. Ала ние можем да решим как тези събития да ни въздействат!

Така както всичко Голямо тръгва от Малкото, така трябва и ние да започнем да се вглеждаме в себе си. Закономерност­та има своя последователност: дадена промяна в Микрокос­моса едновременно е промяна в Макрокосмоса – в Малкото каквото и в Голямото!

          Ние не можем да променяме другите. Можем да променя­ме само себе си и така да променяме и света.

Ключът за промяната е в нас – в нашето съзнание!

В политиката нищо не е случайно

Има два варианта за разглеждане на историята. Събития­та се случват „случайно“, т.е. те не са нито планирани, нито умишлено предизвикани от някого. Или пък биват старател­ното планирани.

Франклин Делано Рузвелт казва: „В политиката нищо не е случайно. Щом се случва, бъдете сигурни, че така е било пла­нирано.“В хода на повествованието ще разберем, че горното твърдение е напълно вярно и точно. Непременно ще възник­нат въпроси като: „Защо никога не съм чувал нещо подоб­но? Защо нищо не се споменава в часовете по история? Защо няма къде да се прочете нещо по въпроса? Защо нищо не се съобщава в новинарските емисии по телевизията?“

Тези и много други въпроси имат един прост отговор: вълшебната думичка е превъзпитание. Елитарни и влиятел­ни групи решават кои теми да не са предмет на просветната дейност, да не се научава нищо за тях от пресата или в ин­формационните емисии. Най-лесният начин за разпростра­няване на желаните идеали и ценности сред цели народи и нации е чрез медиите като печат, радио и телевизия. Тези „умни“ глави с помощта на ясно очертана стратегия успяват в рамките на няколко поколения да превърнат нашия моде­рен и „просветен“ свят в мутиращо общество от тъпи, без­божни и дегенерирали овце. Макар че няма защо да обижда­ме овцете.

Забележка:

Отново трябва да подчертаем, че Протоколите на Бавар­ските илюминати се прилагат. Относно контрола на пресата в тях пише следното:

,,…С пресата ще действаме по следния начин:

Тя подстрекава и разпалва народните страсти… а обще­ствеността няма ни най-малка представа кому всъщност служи пресата… Между вестниците ще има и такива, кои­то ще ни нападат; тях обаче самите ние ще сме създали и в крайна сметка те ще критикуват проблемите, които ние сме разпоредили…

Нито едно съобщение няма да стигне до общественост­та без нашия контрол. Това и сега вече се постига, доколкото новините от цял свят се събират в няколко новинарски аген­ции. Те вече се контролират от нас и допускат до обществе­ността само това, което одобряваме…

Ключова роля играят образователната и възпитателна си­стема. Точно тук се посява семето, за да се получи добре функ­циониращ и невеж питомец. В случая е важно, че дадено де­мократично общество се състои преди всичко от средното съсловие, от което произлизат долните, средните и горните пластове на буржоазията. Тя, от своя страна, перманентно се намира в ситуации на предела на съществуването, които не й позволяват да погледне по-далеч от наложените ограниче­ния и да се стреми към достигането на по-висши знания и съзнание.

За дългосрочните цели са нужни рафинирани методи, чието естество е по-скоро психологическо и към които при­надлежи и т. нар. психологическа война. Именно тук мето­дите за управление, които се прилагат от различни властимащи, търпят промяна.        Тя е насочена към все по-усиленото превръщане на човека в роб. Въпреки това голяма част от хората смятат, че са образовани, самостоятелни, свободни и независими.

Управниците днес са добри психолози и като такива зна­ят, че диктатурата с физически терор поражда голямо про­тиводействие, което рано или късно може да стане толкова могъщо, че да унищожи диктаторския режим. Още преди векове Макиавели обръща внимание на това. Много по-ефек­тивна и дълготрайна е диктатурата, изградена на психоло­гическа и икономическа основа. Двата стълба на подобна диктатура са централизирана образователна система, т.е. по възможност държавното училище да премине в религиозно, и икономика с необятни кредити и дългове.

С помощта на централизирана система за задлъжняване хората се поробват духовно и се вкопчат в материалното до степен, че в сравнение физическите окови изглеждат дребо­лия. Възпитателните методи могат така да се трансформи­рат, че почти да постигнат онова състояние, което ние в окултизма наричаме „окултно пленничество“. Възможно е дори в границите на демокрацията да се изгради диктатура.

Никой зрял човек не може да пренебрегва посочените току-що основни стълбове, както и опорите на нашата „де­мократична“ конституция – „случайност“ ли е това?

В книгата The Rockefeller Fileавторът описва подробно методите, с които Рокфелер и неговите кръгове принужда­ват децентрализираната училищна система в Америка да премине към централизация. Следващият цитат обобщава точно основния проблем:

„Онези, които контролират образованието, ще ръководят и цялата нация за период от няколко поколения. Около 50-60 години Рокфелерови са имали господство върху развитието на американската възпитателна система. Религията също може да се използва като важно средство за формиране на общественото мнение. От много години династията Рокфелер финансира Union Theological Seminary в Ню Йорк, ко­ято е допринесла много за социалистическо-фашисткото за­разяване на духовенството и за разрушаване на старата същност на християнството.“

Чрез централизирано образование с учители-чиновници и цензурирани учебници се полагат идеалните основи за по­робването на един народ. Поробените по този начин трябва да останат в това състояние през целия си живот. Ето защо след напускане на училище и университета те продължават да бъдат обработвани от „свободната преса“. Тя, както се посочва и в Протоколите , се контролира почти из­цяло от невидимото световно правителство и постоянно бом­бардира народите със смесица от заблуди, лъжи и лицеме­рие.

За поддържането на системата в западните демокрации е необходимо хората да се обработват с лъжи дотогава, докато приемат тези лъжи за истини.

За изясняване начина на действието още една извадка от Протоколите на Баварските илюминати, в които четем:

„…Масите няма да бъдат напътствани към практическо усвояване и непредубедено наблюдаване на историята, а към теоретични съображения без критично отношение към по­следствията…

Нека за нас най-важното в онази игра е, че сме ги убеди­ли, да приемат изискванията на науката…

Предвид това с помощта на пресата ние непрекъснато провокираме сляпо доверие към тези (научни) теории. Тези интелектуалци на нашите врагове ще се изтъкват със зна­нията си. Те ще превръщат на дело всички резултати на на­уката без логическото им потвърждение… Не мислете, че тези констатации са само празни приказки: помислете за успехите, които постигнахме с дарвинизма, марксизма и ницшеанството.

Като все повече се отучава да разсъждава и да си съставя собствено мнение, народът в крайна сметка ще повтаря това, което ние искате да говори…“

Вече години наред в страната ни (Германия) се чуват изрази като: „аме­риканска система“ или „американски отношения“. Защо? За­щото не е „случайност“ (!), че образованието в Германия е до­стигнало трагично ниско равнище. Става дума за верижна реакция, до която не се стига ей така, от днес за утре. Днешно­то ниво на образованост на немските ученици (както и това на много немски преподаватели и учители) прилича на лоша реколта. По тази обществена дискусия рядко се натъкваме на критика, която да произтича от училищата и висшите учебни заведения, да не говорим, че липсва информация относно тях­ната методика и учебни планове. От десетилетия вече семето е разпръснато в немските университети и е пуснало здрави корени – учещите там са най-слабото и последно звено във веригата. Нивото на образование в училищата има голямо значение, защото пулсът и сърдечният ритъм на една държа­ва са нейните деца – те са бъдещето на всяка нация.

Основите на тревожната ситуация са планирани страте­гически, заложени са преди поколения и са осъществявани систематично!

Advertisements

Вашият коментар

Попълнете полетата по-долу или кликнете върху икона, за да влезете:

WordPress.com лого

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Промяна )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Промяна )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Промяна )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Промяна )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: